Apostolate

12 Oils on canvas
49cm x 53 cm

Apostolate

12 Oils on canvas
49cm x 53 cm